3.6 Toteutuksen laadunvarmistus

TYÖN ALLA

Sisältö

Laadun kustannukset

Laadun kustannukset Laatuvirheen kustannukset
Ongelmien ennaltaehkäisystä tulee yritykselle seuraavia kustannuksia:

 • Laatujärjestelmän kehittäminen
 • Toiminta ennen tuotannon aloitusta
 • Valistusedellytyksien selvittäminen
 • Laadunvalvontajärjestelmän laatiminen
 • Alihankkijoiden arviointi
 • Laadunohjaus ja laadunohjauksen johto
 • Laatukatsastus
 • Koulutus ja laatutietoisuus
 • Valvontakustannukset.

Laatuvirhe aiheuttaa tuotantohäiriön josta seuraa:

 • Korjaamista, uusimista
 • Jätteitä
 • Häiriöitä
 • Hallinnollisia kustannuksia
 • Motivaation kärsimistä
 • Asiakassuhteiden kanssa ongelmia, asiakas jopa menetetään
 • Asiakas ei suosittele yritystä muille.

 

Rakentamisen laadusta tulee huolehtia koko rakennusprosessin ajan. Työmaalle on annettava riittävät resurssit laadukkaan työn mahdollistamiseksi. Työvaiheet tulee olla tarkoin suunniteltuja ja niiden vaatimustaso tulee täyttyä jokaisessa työsaumassa. Toteutuksen hetken kertakustannukset yksittäisessä materiaalissa, työvaiheessa tai työsuoritteessa eivät saa ohjata toimintaa. Pelkät onnistuneet satunnaisotokset eivät riitä. Työmaan suurimmat riskitekijät ovat huolellisuuden sekä tarkastuksen puute sekä liian kireät aikataulut. Rakennusprojektille sopivasta aikataulusta ei saa tinkiä. Kiireessä rakennukselle elintärkeät asiat, kuten säänsuojaus, voi jäädä työmaalla pakon sanelemanakin tekemättä. Myös halu tehdä hyvää jälkeä voi kadota jos on alituinen kiire. Pieni pelivara auttaa esimerkiksi eri säätilojen huomioimisessa sekä kuivumisajoissa. (Mölsä 2012.)

Tilaajan tulee varmistaa jo tarjouspyyntövaiheessa, että yritysten toiminta ja osaaminen vastaavat lakia ja tarvittavia laatuvaatimuksia. Urakoitsija valitaan kilpailuttamalla kokemuksen, stoutumisen ja referenssien perusteella. Toteutushankinnoissa tulee esimerkiksi varmistaa että, yrityksillä on

 • riittävästi vastaavia kohteita ja referenssejä takana
 • riittävästi osaavaa henkilökuntaa
 • oma laadunhallintajärjestelmä. (RIL 250-2011 s. 40; ERA17 2010.)

Rakennusvalvonta voi myös vaatia rakentamisen ohjaamisessa riittäviä pätevyysluokituksia sekä korjaus- että uudisrakentamisessa. (ERA 2010.)

Urakoitsijan tehtävälista laadun varmistamiseksi

 • Ennen toteutuksen aloitusta määritellään suunnitelmien perusteella vaativat, tuntemattomat ja vaikeat rakenteet sekä tarkistetaan niihin liittyvät tyypilliset laatuvirheet.
 • Havaituille laaturiskeille määritellään torjuntatoimenpiteet.
 • Tarkistetaan aikataulu, sekä kuivumisajat ja suojaustarpeet.
 • Läpikäydään ja hyväksytetään tilaajalla suunnitellut laadunvarmistustoimenpiteet.
 • Perustetaan työmaalle laatukansio, jonne tallennetaan tarkastusasiakirjat, laatusuunnitelma, laatudokumentit ym. tärkeät dokumentit. (Lähde?)

Työmaan laatusuunnitelma

Laatusuunnitelmassa esitetään miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Siinä myös määritellään kaikkien eri osapuolien toimet. Laatusuunnitelmaan voidaan lisätä lisäksi kaikki laadunvarmistustoimenpiteet. 

Käytännönohjeita

Alla oleva kalvosarja kertoo uudistyömaalla huolellisuutta vaativista kohdista, ja tuotettu BUILD UP Skills Finland -hankeen ja Tampereen teknillisen yliopiston toimesta.

Lähteet

 • BUILD UP Skills Finland – lisää energiaosaamista rakennustyömaille. 2017. Verkkodokumentti. Motiva Oy. < https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/build_up_skills_finland > Päivitetty 29.6.2017. Luettu 8.9.2017.
 • ERA17. Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika. 2010. Ympäristöministerö, Sitra ja Tekes. Luettavissa: < http://era17.fi/wp-content/uploads/2010/10/ERA17_loppuraportti.pdf >
 • Kankainen, J. TKK. Kalvoesitys.
 • Mölsä, Seppo. 2013. Työmaa kastelee rakenteet kiireen ja välinpitämättömyyden vuoksi. Rakennuslehti 11.4.2013. Sivu 15.
 • RIL 250-2011 Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2011. 243 s. ISBN 978-951-758-537-8.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 3.6 Toteutuksen laadunvarmistus, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.