Info

Eksergia.fi on puolueeton ja yleishyödyllinen alusta, johon kerätään ja yleistajuistetaan ajantasaista energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää tietoa yksiin kansiin. Myös mm. digitalisaatio ja kiertotalous ovat Eksergiassa keskeisiä yhteen sovitettavia teemoja. Tavoite on, että nopeasti muuttuvassa maailmassa olennaisin ja ajantasaisin tieto on aina kaikkien tarvitsijoiden saatavilla.

Kuvassa erilaisia tavallisten tietolähteiden ongelmia vs. Eksergian alusta. Sivusto kulkee aina älypuhelimessa tai tietokoneessa mukana, mutta oppiaineistoja voidaan heijastaa myös valkokankaalle esimerkiksi opetustilanteessa tai ideapalaverissa. Upotuskoodien avulla aineistoja on vaivatonta lisätä verkkokurssien opetusmateriaaleiksi tai esimerkiksi yrityksen verkkosivuille tietoiskuiksi. Oppimateriaalit on suunniteltu siten, että ne soveltuvat sellaisinaan sekä itseopiskelu- että opetuskäyttöön. Myös aineistojen lataaminen ja jatkojalostaminen yksilöityihin käyttötarkoituksiin on helppoa.

Miten Eksergiaa päivitetään

Vuosilisenssillä (ks. Info-> Käyttöoikeudet ja lisenssit) voit päivittää ja kommentoida aineistoja Wikipedian tavoin. Pyrkimys on, että tutkimuslaitokset, opetuslaitokset ja yritykset löytävät Eksergiasta kohtaamispaikan. Näin saadaan aikaiseksi yhteen sovitettua ja hyödyllistä tietoa. Opettajat tuovat neutraalia pedagogisesti toimivaa neutraalia näkökulmaa, tutkijat tuoreinta tutkimustietoa, yritykset ja yhdistykset käytännön esimerkkejä ja ratkaisuja ja rakennuttajat kriittistä silmää arjen haasteista ja tilanteista (mikä energiakorjaus on toiminut, mikä ei jne.). Viranomaiset voivat esimerkiksi edistää määräysten, asetusten ja tulevaisuuden linjausten tunnetuutta ja jalkautumista.

Eri toimijoiden yhteistyössä laajenevasta aineistosta muodostuu alati päivittyvä näkemys siitä minkälaisia taitoja niin opistoissa, ammattikouluissa kuin korkeakouluissa kannattaisi opettaa, jotta murroksessa oleviin osaamisvaatimuksiin pystytään vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa. Kun tieto tulee monesta eri paikasta, on se faktapitoisempaa. Lähdeaineistoiksi kelpuutetaan kaikki neutraalit ja luotettavat tietolähteet, kuten tutkimukset, tietokirjat, opinnäytteet, oppaat, standardit ja säädökset.

Tiedon päivittymistä seuraa Eksergian moderaattori, joka toimittaa myös itse uutta oppimateriaalia. Eksergiassa aktiivisesti seurataan murroksessa olevan rakennusalan uusia osaamistarpeita sekä kehitetään niiden pohjalta uusia verkko-opetusaineistoja. Erilaisissa seminaareissa muistiinpanoja ja tiedon vaihtoa ollaan usein tekemässä paikan päällä. Lisäksi Eksergiassa teetetään opinnäytteitä ja osallistutaan erilaisiin rakennus- ja energia-alan hankkeisiin.

Mitä Eksergia.fi sisältää

Eksergia läpileikkaa kaikki rakennuksen elinkaaren vaiheet, energiatehokkaat ratkaisut sekä niiden edellyttämät toimintamallit. Esimerkiksi suunnitteluun liittyvä kokonaisuus kattaa Eksergiassa sekä arkkitehtuurin, rakenteet, talotekniikan että uusiutuvan energian. Syynä on että energiatehokas ja ekologinen rakennus on kaikkien osatekijöidensä summa, jossa tarvitaan kaikkien sidosryhmien erityisosaamista ja keskinäistä yhteistyötä.

Energiaviisaiden ratkaisujen kirjo on laaja ja kasvaa jatkuvasti. Eksergia neutraalina alustana ei syrji mitään toimivaksi todettua ratkaisua, vaan yhdistelee eri vaihtoehtoja loogiseksi kokonaisuudeksi, jossa jokaisella rakennusalan toimijalla ja ratkaisulla on oma tehtävänsä ja paikkansa vihreässä siirtymässä. Jokainen rakennus on yksilö, ja tarvitsee yksilölliset ratkaisut.

Eksergian pääaineistona toimivat diaesitykset, jotka ovat universaalisti toimiva tapa jakaa ja esittää tietoa. Ne toimivat ytimekkäinä ja innostavina johdantoina satoihin rakentamisen ja rakennuttamisen aihepiireihin. Kunkin kalvon alareunassa olevan lähdeluettelon linkkien avulla lukijan on helppo syventyä aiheeseen lisää tai tarkistaa tiedon luotettavuus. Samalla tarkat lähdeviittaukset ja linkit edistävät hyödyllisen kirjallisuuden, esimerkkien, tutkimusten, hankkeiden, asiantuntijoiden, kurssien ym. aineistojen löydettävyyttä. Editorissa tietoa voidaan rakentaa, kommentoida ja parantaa kollektiivisesti. Huom. voit myös tilata oman blogin/uutissivun, joka linkitetään saman aiheen esitysten viereen!

Diaesitysten lisäksi Eksergiassa on mm. valokuvapankki, opetusvideoita, esimerkkipankki, energialaskuri, tiedontestaus, hakusanasto, linkkikirjasto sekä oppimistavoitepankki. Toisin kuin painettu kirjallisuus mahdollistaa Eksergian digitaalisuus kaikkien modernien esitystapojen, kuten tietomallien, virtuaalitodellisuuden, 3D-grafiikan, animaatioiden sekä interaktiivisten aineistojen hyödyntämisen.

Mikä on Eksergian tausta

Eksergian taustalla on energiatehokkaiden ja kestävien ratkaisujen jalkautumista edistävä yritys, joka pyrkii:

  • Varmistamaan, että tarvittava energiatehokkaan rakentamisen opetusaineisto on varmasti olemassa ja kaikkien tarvitsijoiden saatavilla.
  • Löytämään ratkaisuja jotka helpottavat ja nopeuttavat Suomen rakennuskannan siirtymää kohti hiilineutraalia ja ympäristöviisasta aikakautta.
  • Purkamaan siiloja.
  • Esittelemään korkeatasoista suomalaista energia- ja rakennusosaamista ulkomaille.

Idea portaalista syntyi perustajalleen vuonna 2009. Energiatehokkaat ratkaisut tuntuivat jo tuolloin olleen pitkään olemassa (mm. matalaenergiarakentamisen konsepti), mutta niistä puhuttiin rakennusalalla aivan liian vähän. Reaaliajassa päivittyvä oppiaineisto, josta tämä kaikki tieto löytyisi helposti missä ja milloin tahansa, puuttui. Missioksi tuli yhteensovittaa kaikki olennainen ja ajantasainen tieto siitä miten koko Suomen rakennuskanta saadaan uralle, jota Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C:ssa sekä Suomen hiilineutraaliustavoite v. 2035 vaatii. Ja aikaansaada alusta, josta tämä puolueeton tieto, tutkimukset, määräykset, kurssitarjonta, kirjallisuus ym. löytyy nopeasti ja keskitetysti yhdestä paikasta.

Vuonna 2014 html-pohjainen prototyyppi Eksergiasta oli esiteltävässä kunnossa ja sai Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoilta tukipaketin. Alusta pystyttiin jalostamaan hyvin lähelle sen nykyistä muotoaan. Myös useita opetusaineistoja tarkistutettiin asiantuntijoilla ja käyttöoikeuksiin liittyviin kysymyksiin perehdyttiin syvällisesti.

Viimeistään vuonna 2022 oli kuitenkin todettava, että Eksergian laajentunutta tietokantaa ei ole helppoa pitää päivitettynä ilman jatkuvaa rahoitusta tai vapaaehtoisvoimin. Samaan aikaan tiedon levittämisestä oli ilmastonmuutoksen kehityskulusta johtuen tullut entistäkin kiireellisempää. Käyttöön otettiin elokuussa 2023 maksulliset lisenssit, jotka mahdollistavat aineistojen laajan hyödyntämisen ja muokkaamisen. Vaikuttajajäsenet saivat myös oman uutiskanavan Eksergiassa. Ilmainen luku- ja kommentointioikeus on kuitenkin pysynyt kaikilla kävijöillä, näin on myös tulevaisuudessa.

Mihin nopeasti reagoivaa verkko-oppiaineiston rakentajaa tarvitaan

Uusia ratkaisuja sekä tutkimustietoa tulee jatkuvasti lisää, myös rakentamismääräykset kiristyvät säännöllisin väliajoin. Hiilineutraali rakennuskanta on kaikkien alan toimijoiden oman erikoisosaamisen summa. Tarvittava tekniikka ja toimintamallit ovat jo kuitenkin olemassa. Pullonkaulana on tiedon jalkauttaminen rakentamisen ja koulutuksen arkeen riittävällä nopeudella. Uusia taitoja tarvitaan niin tulevien ja nykyisten ammattilaisten kuin taloyhtiöiden ja muiden tavallisten rakennuttajien keskuudessa. Aikaa ei ole hukattavaksi. Tälläkin hetkellä rakennukset aiheuttavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä ja vuosi jolloin sektorin pitäisi olla hiilineutraali tulee vastaan nopeasti.

Vihreän siirtymän edistämiseksi jatkuva, elinikäinen sekä oikea-aikainen oppiminen on saatava mahdollisimman helpoksi. Kenenkään ei kannattaisi lähteä tekemään sellaista oppimateriaalia, joka on saatavissa jo jostain muualta. Kertaluonteisiin ja rahoitteisiin hankkeisiin nähden on jatkuvaan liiketoimintaan perustuvan Eksergian helppo varmistaa, ettei tuotettua aineistoa katoa jäljettömiin tai jää vanhentumaan. Alustaa pystytään vuodesta toiseen kehittämään kauaskantoisesti ja ketterästi, ilman byrokratiaa.

Kiireisessä maailmassa on hajanaiseen tietoon verrattuna pedagogisesti toimivaa ja yhtenäiseen muotoon pureksittua tietoa helpompi omaksua ja saada siirtymään eteenpäin. Eksergia-Wiki tunnistaa murroksessa olevan alan uusia osaamistarpeita ja näiden perusteella tuottaa heti opetuskäyttöön soveltuvaa tietoa opetuslaitoksille sekä muulle asiasta kiinnostuneelle laajalle yleisölle. Käännösten osuutta kasvattamalla Eksergia voisi toimia suomalaisen kestävään rakentamiseen liittyvän osaamisen ikkunana ulkomaille.

Kuva: (CC BY 2.0) tableatny (muokattu)

Hyppää kyytiin, ja tehdään Suomesta energiatehokkaan rakentamisen ykkösmaa!

Maaria Laukkanen, Eksergian perustaja ja moderaattori
s-posti: maaria.laukkanen @ eksergia.fi / posti @ eksergia.fi
Helsingin toimisto puh: +358 50 300 8486 (klo 9–17)