Lähdeluettelot ja viittaukset

Tietolähteet kerrotaan Eksergiassa tarkasti useammastakin syystä:

  • Mahdollistetaan lukijalle lähdekriittisyys.
  • Tietoa ei omita, vaan kunnia annetaan hyvän tavan mukaisesti alkuperäiselle tekijälle.
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys tekee tekstistä luotettavaa.
  • Lukija voi löytää lisää hyödyllistä luettavaa.

Lähteisiin viittaaminen Eksergiassa

Eksergiassa on käytössä ns. nimi-vuosijärjestelmä. Lähdeluettelossa olevaan lähteeseen viitataan sulkeisiin kirjoitetulla sukunimellä, julkaisuvuodella sekä jos mahdollista sivunumerolla, esimerkiksi (Nieminen  2009, s. 15). Kun tekijöitä on kaksi, merkitään sukunimien väliin &-merkki (Nieminen & Virtala 2009, s. 15). Kun tekijöitä on enemmän kuin kaksi, merkitään (Nieminen ym. 2008, s. 15). Usean lähteen viittaukset erotetaan toisistaan puolipisteellä (Nieminen 2009, s. 15; Markkanen 2014, s. 14). Kun salalla tekijällä on samalle vuodelle udeita teoksia, viitataan teksiosuudessa lähteeseen silloin kirjaimen avulla näin (Nieminen 2009b, s. 15).

Viittauksen sijainti kalvoesityksissä

Lähdeviittaukset löytyvät kalvoesityksissä vasemmasta alanurkasta.

Viittauksen sijainti muissa artikkeleissa

Kun koko kappale on referoitu samasta/samoista lähteistä lisätään sulkeet pisteen ulkopuolelle kappaleen perään. Esimerkki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sagittis ac enim ultrices vulputate. Phasellus in risus venenatis lacus interdum tempor blandit eu quam. Morbi risus dolor, commodo quis diam id, porta finibus libero. Vestibulum a diam vitae leo placerat dictum non vitae lectus. (Nieminen  2009, s. 15.)

Kun yksittäinen lause on referoitu samasta/samoista lähteistä, lisätään viittaus lauseen sisään. Esmerkki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit (Nieminen  2009, s. 15).

Kun lauseessa viitteen yhteydessä käytetään tekijän nimeä, toimitaan näin:

Niemisen (2009, s. 15) mukaan…

Kuvien lähdemerkintä

Kuvatekstin loppuun merkitään kuvan lisenssi, tekijä ja linkitetään kuvalähde. Esimerkiksi näin (CC BY 4.0, Eksergia.fi, Flickr).

Lähdeluettelot Eksergiassa

Lähdeluettelot sijaitsevat Eksergiassa aina jokaisen esityksen tai muun artikkelin alapuolelta. Luetteloita pidetään tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja saman tekijän teokset aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Mikäli samalta tekijältä on useampia julkaisuja samalta vuodelta, lisätään vuosiluvun perään a, b, c ja niin edelleen.

Lähdeluetteloiden sijainti

Kussakin artikkelissa käytetyt lähteet sijaitsevat sivun lopussa. Alla esimerkki esityksen alla olevasta luettelosta. Tarkoitus on, että lukija voi esitystä/artikkelia lukiessaan seurata samalla lähdeluetteloa.

Merkintäsuosituksia erityyppisille lähteille

LähdetyyppiEsimerkki hyvästä merkintätavasta
LehtiartikkelitNieminen, Maija. 2009. Kirjastot keräävät tietoa energiasta. Teknari 1/2009, s. 14-18.
KirjatNieminen, Maija. 2009. Passiivinen aurinkoenergia talojen hyödyksi. Helsinki: Tietokustannus.
Verkkosivut ja muut sähköiset lähteetNieminen, Maija. 2009. Verkkosivujen kehittäminen opetustarkoitukseen. Verkkodokumentti. Maijan tietosivut. < www.maijantietosivu.fi > Päivitetty 27.3.2009. Luettu 15.5.2017.
Haastattelut ja keskustelutNieminen, Maija. 2009. Professori, energiatehokkuuden ja eristämisen laboratorio, Teknillinen korkeakoulu, Espoo. Puhelinkeskustelu 27.3.2009.
TAI
Nieminen, Maija. 2009. Pojekti-insinööri, Energiateknikot Oy, Helsinki. Keskustelu 27.3.2009.
StandarditSFS 6000-7-710. Pienjänniteasennukset. 2009. Erikoistilojen ja asennusten vaatimukset. Lääkintätilat. Helsinki: Suomen Standardoimisliitto.
Powerpointit ja luentomonisteetNieminen, Maija. 2009. Energiatehokkuusprosessit suunnittelussa. Luentomoniste. Teknillinen korkeakoulu.
Insinöörityöt ym. Nieminen, Maija. 2009. Älyjärjestelmien vaikutus rakennusten energiankulutuksen ennustettavuuteen. Insinöörityö. Teknillinen Korkeakoulu.
RakennusmääräyksetRakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 2008. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2. Helsinki: Ympäristöministeriö.
LakipykälätMaankäyttö- ja rakennuslaki 2009. 132/5.2.2009.
RaportitNieminen, Maija. 2009. Energiansäästöprojekti lähiökerrostaloissa. Loppuraportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. Katsauksia B:200. Helsinki: Valtion painatuskeskus.
Tieteelliset julkaisutNieminen, M., Mantle, S., Vesley, J. & Blaide, L. 2009. Lifecycle of wooden constrution elements in apartment house. Journal of Energy Science. Vol 13, s. 14-223. Saatavissa (rajoitettu käyttöoikeus): < www.scientificpublications.com/Lifecycle >
Kirjoittajan puuttuessaTietoa ja teoriaa selkokielisyydestä. 2005. Verkkodokumentti. Selkokeskus. www.papunet.net/selkokeskus. Luettu 5.9.2010.

Tietolähteistä syntyvä liikenne

Eksergian materiaalien tietopohjana käytetään mahdollisimman neutraalia aineistoa, kuten tietokirjoja, tutkimusraportteja, diplomitöitä, seminaariesityksiä sekä muita ajankohtaisia artikkeleita. Alla kaavio tyypillisistä käytetyistä aineistoista sekä niiden takana olevista erilaisista tahoista. Punaiset nuolet kuvaavat lähdeviittauksia ja -luetteloita hyödyntävien vierailijoiden liikennettä Eksergiasta ko. asiantuntijoihin.

Tarkoitus on, että jokainen aihe Eksergiassa toimii tieteellisesti referoituna tiivistelmänä sekä mielenkiintoa herättävänä johdantona aihepiiriin. Kaikki tahot jotka tuottavat neutraalia, luotettavaa ja ajantasaista tietoa voivat osallistua tiedon rakentamiseen, ja samalla saada linkityksiä sinne, mistä aiheesta on lisää luotettavaa tietoa saatavilla. Digitaalinen oppikirja lisää liikennettä tietolähteisiin, joiden olemassaolosta ei välttämättä muuten edes tiedettäisi. Olkoonkin oppikirja, tutkimus, ohjekortti, raportti, seminaari, case, diplomityö, lehti, yhdistys tms.